HDU 2044:一只小蜜蜂...(动态规划)

题目地址:http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=2044

斐波那契数列,动态规划,打表
观察可知:要到达一个蜂房,如果这个蜂房在第一排,只能从它左边的蜂房或者左下方的蜂房过来;如果这个蜂房在第二排,只能从它左边的蜂房或者左上方的蜂房过来。

#include <iostream>
#define MAXN 52
using namespace std;

int main()
{
  long long f[MAXN];
  f[1] = 1; f[2] = 2;
  for (int i = 3; i < MAXN; ++i) {
    f[i] = f[i-1] + f[i-2];
  }

  int n, a, b;
  cin >> n;
  while (n--) {
    cin >> a >> b;
    cout << f[b-a] << endl;
  }
  return 0;
}
©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页